logo
hamburger
search-iconsearch-button

Press kit

close
Trenutačno nema ništa u vašem press kitu
Klikom na "Preuzmi sve" pristajete na naša i .

Contact

Manuela Sentđerđi Čorković
Kelekova 47
10360 Sesvete
E: [email protected]
Contact

Opći uvjeti prodaje i isporuke (poslovnica)

1. Općenito
1.1. Ovi uvjeti prodaje i isporuke vrijede u okviru cjelokupnog poslovnog odnosa za našu ponudu, potvrde narudžbi, isporuku i račune, kao i za sve druge isprave vezane uz prodaju u našim poslovnim prostorijama.
1.2. Posebni uvjeti (odstupajući od općih uvjeta prodaje i isporuke), osobito uvjeti kupca, vrijede samo ako su posebno ugovoreni i pisano potvrđeni s naše strane. Promjena na računu ili na zamjenskoj potvrdi nije moguća.
2. Narudžba
2.1. Kod prodaje proizvoda raspoloživih na skladištu kupac može namještaj uz izvršeno plaćanje u gotovini ili kreditnom karticom odmah preuzeti.
2.2. Roba iz serijske proizvodnje se prodaje po uzorku. U takvim slučajevima se pri narudžbi ispunjava predračun.
2.3. Svojim potpisom na predračunu te uplatom predujma u visini, ovisno o vrsti robe, najmanje međutim 30% vrijednosti robe kupac potvrđuje narudžbu, a rok isporuke počinje teći od tog trenutka. Nakon uplate cjelokupnog iznosa, te ostalih troškova i naknada navedenih u ovim OUPII-ima, kupac može preuzeti robu ili mu roba može biti isporučena. Nakon potpisa predračuna i uplate predujma nije moguće otkazati kupnju bez volje prodavatelja. Ukoliko prodavatelj dopusti naknadno otkazivanje kupnje kupac će platiti 20% ugovorene kupoprodajne cijene (uključujući PDV) koja se može naplatiti iz uplaćenog predujma. U slučaju da se roba izrađuje po mjeri te da se u trenutku otkaza kupca nalazi u proizvodnji, kupac plaća 50% ugovorene kupoprodajne cijene (uključujući PDV ), koja se može naplatiti iz uplaćenog predujma.
2.4. Prodavatelj je kod narudžbe dužan obavijestiti kupca o sljedećem: npr. da je proizvodnja naručene robe ili dijelova te robe obustavljena, da je isporučiva samo količina robe koja je na skladištu, da je roba nedostatne kvalitete i dr.
2.5. Kupac nema pravo na kupnju izložbenih primjeraka osim u slučaju drugačijeg pismenog dogovora.Odstupanja u površini i boji drvenih površina koja su uobičajena na tržištu ostaju pridržana. Isto tako ostaju pridržana i uobičajena odstupanja kod tekstila (npr. materijal namještaja i dekoracija) s obzirom na sitna odstupanja u izvedbi u odnosu na uzorke materijala, posebno u vezi s tonom boje, jer su uzorci odnosno modeli kupcu prikazani samo u svrhu informiranja i približnog određivanja karakteristike robe, bez jamčenja jednakosti.
2.6. Kupac odgovara za točnost mjera, dimenzija i vrijednosti koje je naveo, za upute o promjeni ili prekrajanju robe po njegovoj želji te za ostale naloge.
3. Kupoprodajna cijena
3.1. Cijene navedene u ponudi prodavatelja su fiksne konačne cijene koje uključuju porez na dodanu vrijednost.
3.2. Dodatne usluge koje nisu sadržane u kupoprodajnoj cijeni robe, kao što su npr. dekoracijski, montažni i instalacijski radovi , dostava se dodatno naplaćuju te dospijevaju odmah, prema istaknutom cjeniku.
4. Rokovi isporuke
4.1. Rok isporuke na koji se prodavatelj obvezuje naveden je u narudžbi. Ukoliko se prodavatelj neće moći pridržavati navedenog roka, dužan je obavijestiti kupca o tome na način opisan točkom 5.2.
4.2. Prodavatelj ima pravo raskida ugovora i oslobođen je obveze isporuke ako je proizvođač obustavio proizvodnju naručene robe ili ako je zbog naloga upravnih organa, smetnji u prometu ili pogonu, štrajka, isključenja, manjka sirovina i svih slučajeva više sile izvršenje neprimjereno otežano ili postane nemoguće, a prodavatelj je za navedene događaje saznao tek nakon što je potvrdio narudžbu. U tom slučaju prodavatelj će o tome odmah obavijestiti kupca na način opisan točkom, a kupac ima pravo izbora da li želi povrat uplaćenog novca ili želi da mu se u slučaju postojanja drugih narudžbi uplaćeni predujam prebije s plaćanjima za iste.
4.3. Zbog trenutne situacije s pandemijom virusa COVID-19 postoji mogućnost dužeg čekanja isporuke proizvoda. Nastojimo sve Vaše narudžbe isporučiti u što kraćem roku, a obvezujemo se isporučiti proizvode u krajnjem roku od 6 mjeseci.
5. Isporuka i kašnjenje u preuzimanju robe
5.1. Isporuka i preuzimanje robe obavlja se u mjestu sklapanja ugovora, t.j. u sjedištu, odnosno poslovnici ili skladištu prodavatelja, ukoliko nije drugačije ugovoreno. U ovom slučaju se mjesto sklapanja ugovora (sjedište, poslovnica ili skladište prodavatelja) ugovara kao mjesto preuzimanja robe. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, o prijevozu robe se treba pobrinuti kupac o svom trošku i na svoju odgovornost.
5.2. Prodavatelj će kupca obavijestiti telefonski, telefaksom, pismom, e-mailom, SMS-om ili preko kurira da je roba koju je naručio pristigla. Obavijest telefaksom se smatra dostavljenom od trenutka koji je označen na potvrdi o dostavi telefaksa.
5.3. Prodavatelj i kupac su odgovorni za točnost podataka navedenih pri sklapanju ugovora te su u slučaju promjene podataka dužni drugu stranu odmah obavijestiti o tome.
5.4. Kupac je dužan u roku od 3 dana od dana zaprimanja obavijesti platiti iznos kupoprodajne cijene uzimajući u obzir pri narudžbi uplaćeni predujam i preuzeti robu.
5.5. Ukoliko kupac ne preuzme robu u roku od 3 dana od dana zaprimanja obavijesti, prodavatelj je ovlašten od 8. radnog dana zaračunati skladišnu naknadu u visini iznosa određenog pod točkom 5.6.
5.6. Skladišna naknada iznosi 1% od iznosa vrijednosti robe po danu. Prodavatelj je ovlašten i za uskladištenje preko treće osobe. Vezano uz kašnjenje svaki započeti dan se računa kao cijeli dan.
5.7. Ukoliko se kupac u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti ne javi i ne preuzme robu, prodavatelj je ovlašten uz ostavljanje kupcu primjerenog naknadnog roka uz istodobnu najavu raskida ugovora raskinuti ugovor nakon proteka tog naknadnog roka, te robu upotrijebiti u druge svrhe.
5.8. U slučaju nemogućnosti dostave robe kupcu, npr. jer kupac ne želi preuzeti robu iako je ona bez nedostataka, ili prijevozniku navede netočnu adresu, ili ako putem prijevoznika robu vrati prodavatelju i sl., prodavatelj će kupca obavijestiti o posljedicama kašnjenja odnosno odbijanja preuzimanja robe, na način opisan pod točkom 5.2.
5.9. Kupac je dužan pobrinuti se za transport robe o svom trošku u roku od 3 dana od dana primitka te obavijesti.Ukoliko kupac unutar tog roka ne podigne robu, prodavatelj je ovlašten od 4. dana početi naplaćivati skladišnu naknadu u visini iznosa navedenog pod točkom 5.6. Ako roba u narednih 30 dana ne bude podignuta, prodavatelj je ovlašten uz ostavljanje kupcu primjerenog naknadnog roka uz istodobnu najavu raskida ugovora raskinuti ugovor nakon proteka tog naknadnog roka, te robu upotrijebiti u druge svrhe.5.10. Kupac ovime daje suglasnost za prijeboj iznosa skladišne naknade s uplaćenim predujmom.
6. Uvjeti plaćanja
6.1. Plaćanje kupoprodajne cijene se vrši na blagajni u gotovini ili drugim sredstvima koja zamjenjuju gotovinu.Prikazane cijene vrijede za sve vrste plaćanja.
6.2. Ukoliko se s opravdanim razlogom može pretpostaviti da kupac neće biti u mogućnosti platiti robu, prodavatelj je ovlašten zahtijevati bankovne garancije, dodatni predujam, ili plaćanje cijelog iznosa unaprijed, odnosno zahtijevati druga sredstva osiguranja vezano uz plaćanje od strane kupca.
6.3. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, prodavatelj ima pravo zaračunati kamatu na kašnjenje do 60. dana kašnjenja. Nakon tog roka prodavatelj je ovlašten raskinuti ugovor sukladno točki 5.7.
6.4. Prilikom plaćanja putem predračuna robu nije moguće podići uz predočenje uplatnice ili virmana već je to moguće sljedeći radni dan od dana uplate odnosno kada sama uplata bude provedena.
7. Pridržaj prava vlasništva
7.1. Roba ostaje – neovisno o visini uplaćenog predujma – do podmirenja cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene i eventualno nastalih dodatnih troškova u vlasništvu prodavatelja.
7.2. Robu se ne smije opteretiti ili založiti.
8. Prijelaz rizika
8.1. U času predaje robe, rizik slučajne propasti, oštećenja ili uništenja stvari prelazi na kupca.
8.2. Ukoliko prodavatelj na zahtjev kupca robu treba isporučiti na drugom mjestu različitom od mjesta sklapanja ugovora, predajom robe špediteru ili transporteru (koji je izabran na prijedlog kupca), rizik prelazi na kupca.
9. Ispitivanje grešaka i jamstvo
9.1. Kupac kao potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača je dužan obavijestiti prodavatelja o vidljivim nedostacima,u roku od 2 mjeseca od otkrivanja istih, a najkasnije u roku od 2 godine od kupnje . Kod skrivenih nedostataka, odnosno nedostataka koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe, rok za obavijest o tim nedostacima iznosi 2 mjeseca od otkrivanja istih, a najkasnije u roku od 2 godine od kupnje.
9.2. Primjedbu na kupljeni proizvod ili uslugu možete osobno predati u prodajnom centru, putem pošte, fax-a ili e-maila.
9.3. U slučaju pravovremene i uredne obavijesti kupca, prodavatelj će popraviti proizvod, predati drugi proizvod bez nedostataka, sniziti cijenu ili vratiti plaćeni iznos za proizvod.
9.4. Kupac prima na znanje da prodavatelj nije odgovoran za nedostatke koji su kupcu bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati u trenutku sklapanja ugovora (npr. kupac je proizvod zbog dotičnog nedostatka kupio po nižoj cijeni), ali snosi odgovornost za nedostatke koje je kupac mogao lako zapaziti, ako je izjavio da proizvod nema nedostataka ili da ima određene karakteristike i svojstva. Prodavatelj nije odgovoran za odstupanja pod točkom 2.5. i potrošač ne može tražiti raskid ugovora za neznatne materijalne nedostatke.Prodavatelj kupca pri kupnji upoznaje sa načinom održavanja proizvoda, a o postupanju sa kožom i načinu održavanja može se informirati u poslovnici podavatelja ili putem web stranice. Kupac se prije uporabe odnosno postupka održavanja treba informirati kod prodavatelja o nejasnoćama oko korištenja odnosno održavanja robe koju je kupio.
9.5. Ako je prodavatelj kupcu dao garanciju za ispravnost robe u tijeku određenog vremena, kupac može, u slučaju da roba nije ispravna zatražiti popravak u razumnom roku i ako prodavatelj to ne izvrši, zatražiti zamjenu neispravnog proizvoda. Kupac je ovlašten samo s garancijskim listom koji je dobio pri kupnji i/ili s originalnim računom isticati svoja jamstvena prava. Popravak ili zamjena moraju biti izvršeni u razumnom roku, u protivnom kupac ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cijene. Prodavatelj će nastojati izvršiti popravak ili zamjenu u najkraćem mogućem roku.
9.6. Potrošač može podnijeti pisani prigovor u poslovnim prostorijama prodavatelja, putem pošte ili elektroničke pošte. Prodavatelj će u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od najkasnije 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.U slučaju da su nedostatci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, prodavatelj ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke nastale nakon isteka jamstvenog roka, prodavatelj će otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim cjenikom servisiranja.
9.7. Potrošač i trgovac mogu potrošački spor rješavati pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova. U Republici Hrvatskoj trenutno djeluju sljedeća tijela koja se, u okviru svoje nadležnosti, bave alternativnim rješavanjem potrošačkih sporova: Centar za mirenje Hrvatske obrtničke komore Ilica 49/II, Zagreb, http://www.hok.hr/centar_za_mirenje; Centar za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje,Martićeva 73/I, Zagreb, https://www.huo.hr/; Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori,Rooseveltov trg 2, Zagreb, http://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-centru-za-mirenje; Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Radnička cesta 52/I, Zagreb, http://www.hup.hr/; Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Nikole Tesle 1/I, Zagreb, https://mirenje.hr/category/vijesti/; PROFI TEST d.o.o., Centar za mirenje ‘Medijator’ Hrvatska, Petra Hektorovića 2, Bjelovar, http://medijator.com.hr/; Sud časti Hrvatske obrtničke komore, Ilica 49/II, Zagreb, http://www.hok.hr/sud_casti; Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori,Rooseveltov trg 2, Zagreb, http://www.hgk.hr/sud-casti-pri-hgk/o-sudu-casti
10. Ophođenje s osobnim podacima
10.1. Voditelj obrade osobnih podataka je mömax Lesnina H d.o.o., Slavonska avenija 106, Ivanja Reka, Hrvatska.Imenovali smo službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati putem e-maila [email protected] ili poštom na adresu Slavonska avenija 106, Ivanja Reka, Hrvatska.
10.2. Osobni podaci se prikupljaju u svrhu sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, te ispunjenja obveza koja proizlaze iz jamstva odnosno odgovornosti za materijalne nedostatke. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem ugovornog odnosa jer je navedeno nužno za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev kupca odnosno fizičke osobe(pojedinca/ispitanika) prije sklapanja ugovora.Osobne podatke ćemo obrađivati i temeljem vaših privola za obradu osobnih podataka u jednu ili višeposebnih svrha, te temeljem legitimnog interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode fizičkih osoba koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.Prodavatelj odnosno voditelj obrade obrađuje osobne podatke kada je navedeno nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza, kada je obrada nužna za zaštitu ključnih interesa fizičke osobe i kada je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti prodavatelja.Prodavatelj odnosno voditelj obrade primjerice može obrađivati dane osobne podatke za potrebe sklapanja i izvršavanja ugovora, u svrhu izvršavanja zakonske obveze, vođenja vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenja odnosa sa kupcima te unapređenja usluga.Privolu koju date voditelju obrade možete povući u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole neće imati utjecaja na zakonitost obrade temeljem privole prije njezina povlačenja.Osobne podatke ćemo čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju ili koliko pojedini propisi naše zemlje nalažu voditelju obrade čuvanje osobnih podataka. Osobni podaci se mogu pohraniti na dulje razdoblje pod određenim propisanim uvjetima kao primjerice u statističke svrhe, u svrhe arhiviranja u javnom interesu. U slučaju sudskih ili disciplinskih postupaka osobni podaci se mogu pohraniti do završetka tih postupaka.Dobivene osobne podatke prodavatelj odnosno voditelj obrade otkriva osobama sa kojima surađuje u svrhu marketinga, provođenja marketinških i promotivnih aktivnosti te dostavljanja marketinških obavijesti. Uvid u osobne podatke potrošača mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ostvarenje svrhe prikupljanja slijedeće osobe: pravne i fizičke osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povezana sa prodavateljem odnosno članice XXXL grupacije, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju prodavatelja.Voditelj obrade osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe. Ukoliko nam ne pružite podatke koje vas tražimo u određenim slučajevima nećete moći koristiti naše usluge, a o čemu ćete biti obaviješteni u svakom konkretnom slučaju.
10.3. Vaša prava kod obrade osobnih podatakaFizička osoba (pojedinac/ispitanik) ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobnipodaci koji se odnose na njega te ako se takvi podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Pravo napristup uključuje i davanje informacija između ostalog o svrsi obrade, kategorijama osobnih podatakakoje prikupljamo, primateljima ili kategorijama primatelja, osobito primateljima u trećim zemljama ilimeđunarodnim organizacijama, razdoblju pohrane osobnih podataka, a ako navedeno nije mogućekriterijima korištenim za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu na ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanju obrade ili pravu na prigovor, pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu. Vaše pravo na pristup ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih, radi čega prava i interesi drugih osoba mogu ograničiti Vaše pravo na pristup osobnih podacima. Možete zatražiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve dodatne kopije možemo naplatiti razumnu naknadu za administrativne troškove.Fizička osoba(pojedinac/ispitanik) ima pravo ishoditi od nas ispravak netočnih osobnih podataka. Imate pravo, uzimajući u obzir svrhe obrade, dopuniti nepotpune osobne podatke, između ostaloga i davanjem dodatne izjave.Pod određenim uvjetima fizička osoba ima pravo od nas zahtijevati brisanje osobnih podataka što ćemo i učiniti ako su ispunjeni uvjeti za brisanje.Pod određenim uvjetima fizička osoba ima pravo ishoditi ograničenje obrade, a takvi se osobni podaci smiju obrađivati samo uz privolu ispitanika, uz iznimku pohrane, ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice.Fizička osoba ( pojedinac/ispitanik) ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu njenih osobnih podataka. Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koja nadilazi interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Ako vaše osobne podatke obrađujemo u svrhe izravnog marketinga, možete u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Kada se protivite obradi za potrebe izravnog marketinga osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.Pod određenim uvjetima imate pravo zaprimiti osobne podatke koje se odnose na vas, a koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu, te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja. Vaše pravo ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih. Imate pravo pritužbu vezano za obradu osobnih podataka uputiti nadzornom tijelu.
10.4. Ukoliko želite znati više o zaštiti osobnih podatka ili želite ostvariti neko od svojih prava, možete nas kontaktirati putem službenika za zaštitu osobnih podataka na e-mail [email protected] ili dostavom upita odnosno zahtjeva na adresu: mömax, Lesnina H.d.o.o., Slavonska avenija 106, Ivanja Reka, Hrvatska
11. Važeće pravo, pridržaj prava
11.1. Ukoliko je između dvije ugovorne strane sklopljen pojedinačni ugovor,ovi opći uvjeti se mogu primijeniti na odstupanja navedena u sklopljenom ugovoru.
11.2. U pitanjima koja nisu regulirana ovim općim uvjetima ugovora, mjerodavni su važeći zakonski propisi s posebnim osvrtom na odgovarajuće važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima te Zakona o zaštiti potrošača.
11.3. U slučaju spora koji bi eventualno mogao proizaći iz ovog ugovornog odnosa, nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava, osim ako primjenjivi propisi ne propisuju drugačije.
11.4. Ovi OUPII su na snazi do stupanja na snagu novih OUPII-a objavljenih od prodavatelja. Novi OUPII-i stupaju na snagu danom njihove objave. Po jedan primjerak ovih OUPII-a će biti izvješen od strane prodavatelja u sjedištima, salonima i službama za kupce, te tako obznanjeni.
11.5. Ukoliko su pojedine odredbe ovih OUPII-a nevažeće ili neprovedive, odnosno postanu nevažeće nakon sklapanja ugovora, važenje ugovora u ostalim odredbama ostaje na snazi. Umjesto nevažeće ili neprovedive odredbe treba stupiti na snagu ona važeća i provediva odredba čiji učinci su najbliži zadanom ekonomskom cilju koji su ugovorne strane pratile s nevažećom odnosno neprovedivom odredbom.www.moemax.hr

mömax newsletter

Želite li automatski primati naše medijske objave e-poštom? Prijavite se na našu press mailing listu!
* Tražena polja moraju biti ispunjena.
Klikom na „Pretplati me na newsletter“ pristajete na redovito primanje newslettera od Lesnine H d.o.o. („mömax“) putem e-maila s aktulanim medijskim objavama. Privolu za newsletter možete opozvati u bilo kojem trenutku s primjenom od dana opoziva. Detalje o slanju newslettera i zaštiti podataka možete pronaći u mömax.
© 2024 mömax・Slavonska avenija 106, 10373 Ivanja Reka
logo